IPO – Phát hành lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering)

Thuật ngữ tài chính: IPO – Phát hành lần đầu ra công chúng Initial Public Offering 株式公開, Đấu giá Auction, Đăng ký ghi sổ Book Building.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm