Intel muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Intel Products Việt Nam mong muốn được tăng cường hợp tác với các công ty tại Việt Nam.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm