Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement 現先取引.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm