Hợp đồng hoán đổi tiền tệ – Currency Swap là gì ?

hop-dong-hoan-doi-tien-te
Hoán đổi ngoại tệ giữa hai bên theo tỷ giá thỏa thuận. Sau một khoảng thời gian nhất định, số tiền đó sẽ được hoán đổi ngược trở lại như ban đầu.

Hoán đổi tiền tệ giúp các công ty có thể huy động được vốn với lãi suất thấp hơn. Lãi suất này tùy thuộc vào từng loại ngoại tệ đang nắm giữ.

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng hoán đổi tiền tệ Currency swap

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm