“Gtel không mất đồng nào để có Gmobile”

Gtel đã thực hiện chỉ đạo: phía Việt Nam không được bỏ tiền mặt trong bất cứ hoàn cảnh nào

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm