Gọi vốn đầu tư cảng hàng không

Việc phát triển cơ sở hạ tầng hàng không đang gặp khó khăn vì chưa thu hút được các nguồn lực khác ngoài vốn ngân sách.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm