Gỡ khó liên ngân hàng

Các TCTD đang có nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại TCTD khác, theo nội dung sửa đổi, vẫn được phép đi vay với điều kiện được Thống đốc NHNN cho phép.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm