Giao dịch thanh toán trì hoãn & khai thác chênh lệch là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Giao dịch thanh toán trì hoãn Transaction with delayed settlement 着地取引, Giao dịch khai thác chênh lệch Basis Trading ベーシス取引.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm