G-20 thảo luận cách thức tránh “cuộc chiến tiền tệ”

Các thành viên của G-20 dự kiến sẽ cam kết không thi hành các chính sách tài chính và tiền tệ nhằm giảm giá trị đồng tiền của mình để thúc đẩy xuất khẩu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm