Fitch đưa xếp hạng tín nhiệm của ACB khỏi diện theo dõi tiêu cực

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) có thể được Fitch nâng xếp hạng nếu nguồn vốn tăng, chất lượng tài sản được duy trì.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm