First to default (F2D) là gì ?

CFOViet.com :: Hiệu ứng Domino: Nếu nhiều hợp đồng CDS gắn kết xâu chuỗi các công ty lại với nhau, được tập hợp vào 1 giỏ, và khi một công ty vỡ nợ (Default) tạo ra hiệu ứng domino ảnh hưởng dây chuyền đến các công ty khác nằm trong giỏ.
First-to-default (F2D) là một dạng bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, bằng cách mua (hoặc bán) các hợp đồng hoán đổi nợ xấu CDS theo gói, nghĩa là mua sỉ chứ không mua lẻ. Khi có 1 cá thể trong gói này vỡ nợ (Default) thì hợp đồng kết thúc, và bên mua được nhận toàn bộ tiền bồi thường cho cả gói.
Ví dụ: Có 3 công ty A, B, C trong đó cả 3 đều tiềm ẩn những rủi ro về tài chính. Mua gói F2D trong đó có cả A, B, C, thay vì mua từng đối tượng A, B, C riêng lẻ, cũng giống như mua bảo hiểm cho cả gia đình, khi có 1 người bị ốm thì công ty bảo hiểm sẽ trả tiền cho cả nhà, và hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.
Thuật ngữ tài chính:
First to default, ファーストトゥデフォルト

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm