FDI chuyển hướng sang Đông Nam Á và Ấn Độ như thế nào?

(DĐDN) Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC vừa gửi ra một bản phân tích về “Cuộc dịch chuyển vĩ đại: FDI đã chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á và Ấn Độ như thế nào”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm