Doanh nghiệp Việt Nam tại Đông Âu nhận diện khó khăn

Sức mua giảm; sức cạnh tranh lớn; chưa hòa đồng, hội nhập sâu với nền kinh tế của nước sở tại… là những khó khăn DN đang gặp phải.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm