DN Việt Nam thêm cơ hội tìm vốn bằng trái phiếu

Quỹ Bảo lãnh tín dụng đầu tư ASEAN+3 (CGIF) có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn qua kênh trái phiếu đối mà lâu nay gần như bế tắc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm