Điểm mặt các thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam năm 2012

Năm 2012, Việt Nam có 33 thị trường xuất khẩu và 14 thị trường nhập khẩu lớn với giá trị trên 1 tỷ USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm