Điểm hòa vốn là gì? Công thức và cách tính

Thuật ngữ tài chính:Điểm hòa vốn, Break-even point, 損益分岐点, công thức tính, cách tính

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm