Để những cơ hội đầu tư không rời bỏ Việt Nam

(DĐDN) – Hơn bao giờ, một môi trường đầu tư theo đúng nghĩa “thị trường”, công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, đang được các nhà tổ chức, nhà đầu tư quốc tế hết sức quan tâm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm