Đầu tư ra nước ngoài: Cân đong luồng tiền vào – ra

Đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam có vẻ đã bắt đầu đến lúc thu trái ngọt. Nhưng đằng sau đó, vẫn còn nhiều điều đáng quan ngại.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm