Đánh giá một số mặt hàng xuất khẩu

Thời gian qua, gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn, trong khi đó, cà phê xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm bị giảm khá sâu về lượng và kim ngạch, nhưng giá xuất khẩu tăng. Còn xuất khẩu chè, tuy giảm về lượng, nhưng giá xuất khẩu tăng khá.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm