Cung ứng tiền tệ (Money Supply) M0, M1, M2, M3 là gì ?

CFOViet.com :: Cung ứng tiền tệ MS (Money Supply) là toàn bộ lượng tiền đang lưu thông của cá nhân và doanh nghiệp, không kể các tổ chức tín dụng và ngân hàng trung ương. 


Quy mô cung tiền được phân chia theo các cấp độ M0, M1, M2, M3, (M4):
  • M0 = Tổng lượng tiền mặt do NHTW phát hành đang được lưu thông (Tiền cơ sở; Tiền hẹp; Tiền mặt có thể chi tiêu ngay lập tức).
  • M1 = M0 + Tiền mà các ngân hàng thương mại gửi tại ngân hàng trung ương (Đồng tiền mạnh)
  • M2 = M1 + Chuẩn tệ (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn… tại các tổ chức tín dụng) (Tiền rộng; Tiền gửi tiết kiệm không thể tiêu ngay được)
  • M3 = M2 + tất cả các khoản tiết kiệm khác gửi tại các tổ chức tín dụng (Trái phiếu quốc gia, tín phiếu, …).
  • M4 (ở Anh) = M0 + Tiền trong tài khoản các loại.

Tính thanh khoản theo nghĩa rộng = M3 + Các trái phiếu + Các khoản đầu tư tín thác.NHTW dùng cung tiền M1 để kiểm soát tổng phương tiện thanh toán M2. 
Năm 2010 chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu kiểm soát cung tiền M2 ở mức 20% nhưng cuối năm tăng 25.3%.
Nhìn lại quá khứ:
Tháng 7.1979, lạm phát tại Hoa Kỳ gia tăng trầm trọng. Cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã tiến hành sử dụng tổng cung tiền tệ M2 làm định hướng kiểm soát lạm phát và đã rất thành công, tỷ lệ lạm phát đã giảm nhanh chóng cho đến năm 1986.
Tháng 1.1987, khi chỉ số lạm phát hàng tiêu dùng chỉ là 1%, Fed tuyên bố không còn sử dụng M2 nữa vì Thống đốc Paul Volcker cho rằng nó dễ gây nhầm lẫn.


Tham khảo thêm:
http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=183037


Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Cung ứng tiền tệ = Money Supply =Money Stock

2 comments

  1. Bạn định nghĩa M0, M1 … khác với sách này http://nguyenvuan.hanhchinh.com.vn/hanhchinh/hd_ktvm.pdf (trang 83)

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm