Có thể cấm mua chứng khoán, nhà ở, xe cộ bằng tiền mặt

(DĐDN) – “Cấm mọi cá nhân, tổ chức giao dịch mua bán chứng khoán, xe cộ, đất đai, nhà ở bằng tiền mặt” – đó là nội dung Dự thảo thanh toán tiền mặt sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ trong năm 2013.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm