Có nên áp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng?

Năm ngoái, hầu hết các ngân hàng xin thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đều không dùng hết trong khi các ngân hàng khác cũng tăng tín dụng không theo chỉ tiêu được giao.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm