Chủng loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường / ưu đãi / trả lãi sau là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Cổ phiếu thường Common Stock 普通株, Cổ phiếu ưu đãi Preferred Stock 優先株, Cổ phiếu trả lãi sau  Deferred Stock 劣後株.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm