Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế

Thuật ngữ tài chính:  
Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế, Chính sách tiền tệ bình thường, Ngân hàng trung ương Central Bank 中央銀行, Nghiệp vụ thị trường mở Open Market Operation (OMO) 公開市場操作, Dự trữ bắt buộc Reserve Requirement 預金準備率操作.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm