Chia tách cổ phiếu là gì ? ( Stock Split )

Thuật ngữ tài chính: Chia tách cổ phiếu Stock Split 株式分割
Chia tách cổ phiếu (Stock Split) là chia nhỏ số cổ phiếu hiện có, nhằm giảm giá và tăng số lượng cổ phiếu đó, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị vốn hóa thị trường.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm