Home / Chứng khoán (page 4)

Chứng khoán

Chiến lược đầu tư chủ động (Active), thụ động (Passive) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Chiến lược đầu tư chủ động  Active management Active investing アクティブ運用, Chiến lược đầu tư thụ động Passive Management Passive investing インデックス運用 (パッシブ運用).. 0.0 00

Read More »

Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì ?

Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) hay còn gọi là Trung bình cộng có trọng số, hay số bình quân gia quyền. Cách tính toán như sau: Thuật ngữ tài chính:Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) Volume Weighted Average Price 出来高加重平均価格. . 0.0 00

Read More »

Chỉ số ROE, ROA, EPS là gì ? (Chứng khoán, Cổ phiếu)

ROE = Return on Equity = Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ Vốn chủ sở hữu (Equity) ROA = Return on total Assets = Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA = Lợi nhuận ròng (Earnings) ÷ …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm