Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là gì ?

Cán cân thanh toán (Balance of Payments – BOP) là bản báo cáo dòng tiền luân chuyển trong tất cả giao dịch xuyên biên giới của một quốc gia, bao gồm: cán cân vãng lai và cán cân luồng vốn.
Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account:
 1. Cán cân mậu dịch (Balance on trade in goods): Xuất nhập khẩu hàng hóa
 2. Cán cân dịch vụ (Balance on trade in services): Trao đổi dịch vụ
 3. Cán cân thu nhập (Net income): Các khoản thu nhập
 4. Chuyển nhượng đơn phương ròng (Net unilateral transfers): Các khoản thanh toán vãng lai
Cán cân luồng vốn (Tài khoản vốn) Capital Account:
 1. Cán cân đầu tư (Net investment): Đầu tư trực tiếp, Đầu tư danh mục (gián tiếp)
 2. Nguồn vốn khác (Other capital flows): Các khoản đầu tư khác
Tham khảo thêm:
http://quachhao.com/Documents/5042/Topic%204.2%20-%20Can%20can%20thanh%20toan%20quoc%20te.pdf
Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai) Current Account 経常収支
 1. Cán cân mậu dịch = Balance on trade in goods = 貿易収支
 2. Cán cân dịch vụ = Balance on trade in services = サービス収支
 3. Cán cân thu nhập = Net income = 所得収支
 4. Cán cân thanh toán vãng lai (Chuyển nhượng đơn phương ròng) = Net unilateral transfers = 経常移転収支
Cán cân luồng vốn (Tài khoản vốn) Capital Account 資本収支
 1. Cán cân đầu tư = Net investment = 投資収支
 2. Nguồn vốn khác = Other capital flows = その他資本

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm