Các nước đang phát triển tăng mạnh đầu tư toàn cầu

Theo báo cáo Chân trời Phát triển Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB), các nước đang phát triển sẽ tăng gấp 3 tỷ trọng trong tổng đầu tư toàn cầu lên 60% vào năm 2030.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm