Bốn nguyên nhân bớt vênh giá vàng

Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận về diễn biến thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới vài ngày qua.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm