Biến phí và định phí (chi phí cố định, chi phí khả biến)

Thuật ngữ tài chính: Biến phí và định phí, Variable cost & Fixed cost , Chi phí cố định, chi phí khả biến, chi phí biến đổi, điểm hòa vốn.

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:

One comment

  1. biến phí là 75% giá bán 120 000 số lượng bán 150 thì biến phí đơn vị là bao nhiêu nhỉ. chỉ cách tính nhanh được không

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm