BIDV được chấp thuận phát hành 510 triệu cổ phiếu

BIDV sẽ dùng 104,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 405,85 triệu cổ phiếu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm