Bảo tàng ư, để làm gì?

(DĐDN) Bảo tàng là một thiết chế văn hóa. Do vậy, bảo tàng là thước đo đẳng cấp văn hóa của một quốc gia, một thành phố. Ở Việt Nam thì sao?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm