Báo cáo tài chính là gì ? (Financial Statement)

Báo cáo tài chính là gì ?

Tiếng Anh: Financial Statement, viết tắt là: CF

Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm 3 loại:

1. Bảng cân đối kế toán: Dùng để đánh giá doanh nghiệp đang tiến triển thế nào.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ): Doanh nghiệp bạn kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đã trừ đi hết chi phí.
3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Dự báo dòng tiền mặt như một công cụ kinh doanh
Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) là gì ?

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:
Thuật ngữ tài chính:
Bảng cân đối kế toán Balance sheet (B/S)
Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ) Income statement
Tài sản  Total Assets
Nợ  Total Liabilities
Vốn chủ sở hữu  Owners’ Equity
Tổng doanh thu  Total Revenue
Giá vốn hàng bán Cost of Sales
Lợi nhuận gộp  Gross Profit

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm