Báo cáo kết quả kinh doanh (Income statement) – Tập đoàn Masan (MSN) 2011

[Image]

Doanh thu thuần (Net Sales) và Lợi nhuận kinh doanh (Net Operating Profit) tăng trưởng đều đặn.

Doanh thu tài chính (đóng góp lớn vào lợi nhuận), giảm từ 1.621 tỷ (năm 2010) xuống 1.181 tỷ đồng (2011), do khoản bất lợi thương mại 1.240 tỷ đồng từ dự án mỏ Núi Pháo.

Vì vậy, lợi nhuận thuần sau thuế (Net Profit) tăng đột biến vào năm 2010 (286,9%), tuy nhiên giảm 5,1% vào năm 2011.

[Image]

Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm