Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất (Consolidated Income Statement) là gì ?

Các yếu tố cấu thành bản báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất:
Lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp) = Doanh thu (Total revenue) – Giá vốn bán hàng (Cost of goods sold)
Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:
Thuật ngữ tài chính:
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất = Consolidated Income Statement
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh  = Gross Profit
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Operating income
Lợi nhuận thường xuyên (Lãi định kỳ) = Recurring (Ordinary) Profit
Lợi nhuận trước thuế = Income before Tax
Lợi nhuận ròng = Net Income
Lợi ích của cổ đông công ty mẹ = Earnings

3 comments

  1. Rất chi tiết và dễ hiểu. Cám ơn bạn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm