Bảng cân đối kế toán là gì ? (Balance sheet – BS)

Cấu trúc của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Bảng cân đối kế toán là gì ?
Tiếng Anh: Balance sheet
Viết tắt là: BS

Bảng cân đối kế toán gồm 3 phần chính:

  1. Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu
  2. Nợ : Công ty nào cũng nợ ngân hàng, nợ trái phiếu,… vì cần huy động vốn đầu tư
  3. Vốn chủ sở hữu : Lượng tiền cổ đông đang nắm giữ
Ví dụ: Cân đối kế toán của công ty Google từ năm 2007 đến 2010
[Image]
Tỉ lệ Nợ / Tài sản (Total Liability to Assets Ratio) tăng đột ngột vào năm 2010, tỉ lệ thuận với các dự án đầu tư, mua bán sát nhập (M&A), mua bằng sáng chế và tuyển dụng nhân lực ào ạt của Google.
Thuật ngữ tài chính:
Bảng cân đối kế toán = Balance sheet
Tài sản Total = Assets
Nợ = Total Liabilities
Vốn chủ sở hữu = Owners’ Equity
Tài sản lưu động = Quick assets
Tài sản cố định = Fixed asset
Tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt = Quick assets
Hàng tồn kho = Inventory
Nợ ngắn hạn = Current liabilities
Nợ cố định = Non-current Liabilitie
Vốn cổ phần = Capital Stock
Lợi nhuận giữ lại = Retained Earning

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm