Bài toán năng lực cạnh tranh: Giải bằng vi mô hay vĩ mô?

(DĐDN) – Nói đi cũng nên nói lại, “doanh nghiệp có khỏe” được không khi quốc gia đang thiếu lực khi so tầm với thế giới? Câu chuyện về “năng lực cạnh tranh” phải chăng nên bắt đầu từ quốc gia…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm