Ba thách thức quản lý thị trường vàng miếng

Để tiếp tục quản lý thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải đối phó với một thị trường ngầm đầy phức tạp trong thời gian tới.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm