Áp lực tái cấu trúc thổi sóng M&A ngân hàng

Với chủ trương thực hiện đề án tái cấu trúc ngành đã được Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang trong quá trình tiến hành xử lý các ngân hàng yếu kém, trong đó nhóm ngân hàng cổ phần nhỏ sẽ là trọng tâm tái cơ cấu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm