Ai bảo lợi tức tiết kiệm thấp?

Tiết kiệm ngân hàng lâu nay vẫn là kênh đầu tư quan trọng nhất của đại bộ phận dân chúng, người Việt coi gửi đồng nội tệ trong ngân hàng không đơn thuần là tiết kiệm mà còn là một kênh đầu tư.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm