6 tháng, nhập siêu dưới 1 tỷ USD

(DĐDN) – Tính trong tháng 6 đầu năm 2013, cả nước xuất siêu 287 triệu USD và nhập siêu 930 triệu USD, khu vực doanh nghiệp FDI cũng xuất siêu 677 triệu USD và xuất siêu 2,03 tỷ USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm