5 cái giá phải trả khi phá giá VND

Áp lực lên lạm phát, nợ công gia tăng, niềm tin đối với VND có nguy cơ suy giảm… là những ảnh hưởng có thể xảy ra nếu phá giá VND.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm