3,18 tỷ USD cho dự án lọc dầu Vũng Rô

Technostar Management Ltd (Anh) đã quyết định tăng vốn đầu tư cho dự án lọc dầu Vũng Rô lên gần 3,18 tỷ USD.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm