Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

hopdong-mualai-repo Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement 現先取引.
.

Nội dung:

  • hợp đồng mua lại
  • repo là gì
  • hợp đồng repo là gì
  • hop dong mua lai
  • repo market là gì

Like bài viết !

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments