Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Nội dung:

  • gdp deflator là gì
  • GDP def là gì
  • he so giam phat gdp

Like bài viết !