Home / Giải thích thuật ngữ / Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Leave a Reply